PRIVACY VERKLARING (see below for the English translation)

Algemeen

Van Loon Maritime Services BV gevestigd te Dordrecht, hierna “VLMS”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Arthur van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van VLMS. Hij is te bereiken [email protected], Tel: 078-6224354

Persoonsgegevens die wij verwerken

VLMS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internet browser en apparaat type
 • Andere persoonlijke informatie die u op eigen initiatief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

VLMS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (mei 2018: in de toekomst)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • VLMS analyseert uw gedrag op onze website om daarmee eventueel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VLMS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VLMS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VLMS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VLMS verstrekt persoons gegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VLMS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

VLMS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel in de toekomst (mei 2018) mogelijk op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VLMS en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de foto pagina van het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

VLMS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VLMS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

======================================================================================================

PRIVACY STATEMENT

General

Van Loon Maritime Services BV registered in Dordrecht, hereinafter referred to as “VLMS”, is responsible for the processing of personal data as set out in this privacy statement.

Arthur van Loon is the Data Protection Officer of VLMS. He can be reached at [email protected] , Tel: +31 (0)78-6224354

Personal data that we process

VLMS processes your personal data as you are using our services and / or by you providing such to us.

Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Address data
 • Phone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Information about your activities on our website
 • Data about your surfing behaviour across different websites (e.g. because this company is part of an advertising network)
 • Internet browser and device type
 • Any other personal data that you have provided to us on your own initiative

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 18. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information of a minor without consent, please contact us via [email protected] and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

VLMS processes your personal data for the following purposes:

 • Sending our newsletter (May 2018: in the future)
 • To call or e-mail you necessary to carry out our services
 • VLMS analyses your behaviour on our website in order to possibly improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

Automated decision-making

VLMS does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of VLMS) doing so.

How long we store personal data

VLMS does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

VLMS only provides personal data third parties, and only if this is necessary, for the execution of our work for you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

VLMS uses functional, analytical and tracking cookies.

A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. VLMS uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that in the future (May 2018) we possibly can offer customized content and advertisements.

On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by VLMS and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]

To ensure that the request for insight has been made by you, we request you to send us a copy of your ID. To protect your privacy, please redact / erase the passport’s MRZ (machine readable zone, the row of numbers at the bottom picture page of the passport) containing your passport number and social security number. We respond as quickly as possible, but always within four weeks, of your request.

VLMS also would like to point out that you have the possibility to submit a complaint to the national supervising authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). This can be done via the following link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

VLMS takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us at [email protected]

Disclaimer

This is a translation of the original Dutch version of the Privacy statement. In case of conflict between the Dutch version and the English translation, the Dutch version shall prevail