Artikel 1 DEFINITIES

a. “VLMS” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Loon Maritime Services B.V..

b. “Opdrachtgever” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door VLMS als omschreven in deze Algemene Handelsvoorwaarden.

c. VLMS verbindt zich tegenover de Opdrachtgever of derden de volgende diensten te verrichten: “Diensten te verrichten voor eigenaren, reders, huurders, uitbaters of managers van (zee)schepen of andere drijvende objecten, het verlenen van advies of bemiddeling, al dan niet als agent of makelaar, bij het tot stand komen van overeenkomsten voor (ver)koop, (ver)huur, reparatie, management, verantwoord ontmantelen en soortgelijke scheeps-gerelateerde overeenkomsten, het verwerken van documenten t.b.v. registratie of doorhaling van schepen bij een scheepsregister en m.b.t. scheeps-onderdelen de daaraan gerelateerde vervoers-documentatie”

d. “Advies” in de zin van deze Algemene Handelsvoorwaarden is oordeel dat overeenkomstig de opdracht gegeven kan worden, omtrent aspecten op maritiem gebied, voor zover deze door VLMS kunnen worden beoordeeld.

e. “Bemiddeling” Inspanningen van VLMS, al dan niet met volmacht, ten behoeve van Opdrachtgever gericht op het tot stand komen van een te bemiddelen overeenkomst.

 

Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN

(Aanbiedingen)

a. Elk aanbod van VLMS is vrijblijvend.

b. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van VLMS.

c. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan VLMS en niet aan enige aan VLMS verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

d. Voor de uitvoering van elke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en VLMS, heeft VLMS heeft het recht om gebruik te maken van de diensten van derden, ongeacht of deze partijen onderaannemers zijn, en op voorwaarden welke door VLMS redelijk worden geacht.

e. In het kader van welke uit te voeren werkzaamheden dan ook door VLMS geldt voor meer- en/of minderwerk dat zij slechts wordt uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever. Indien het meer- en/of minderwerk van tevoren schriftelijk wordt geaccordeerd door één van de werknemers van de Opdrachtgever dan kan de Opdrachtgever zich nadien niet beroepen op het niet bevoegd zijn van zijn werknemer tot het geven van een schriftelijke opdracht en tekenbevoegdheid van zijn werknemer.

(Toepasselijkheid)

f. Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf eerste contact tussen Opdrachtgever en VLMS.

g. De onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden zijn tevens te allen tijde van toepassing op alle door VLMS gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen met uitdrukkelijke terzijdestelling van de door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden.

h. Afwijkingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door VLMS bevestigd.

(Prijzen)

i. Alle door VLMS vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van de aanbieding. In het geval van nadien intredende verhogingen van één of meer kostprijsfactoren is VLMS gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen zonder uitgebreide opgave van reden.

j. Alle door VLMS vermelde prijzen zijn inclusief zgn. kantoorkosten. Alle andere kosten (e.g. reis-, visum- en verblijfskosten, communicatiekosten, eventuele additionele verzekeringen, contante uitgaven, e.d.) alsmede kosten van derden + verwerkingskosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

(Verzekering)

k. Voor eventuele aansprakelijkheid zal VLMS een algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) uitnemen.

l. Behoudens een door de Opdrachtgever daartoe gedaan verzoek en schriftelijke bevestiging van VLMS, sluit VLMS geen andere verzekeringen af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit.

m. VLMS en haar werknemers zullen, zonder aanvullend verzoek van VLMS, geacht meeverzekerd te zijn op de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtgever.

 (Zekerheid)

n. VLMS is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht alsmede in iedere stand van de werkzaamheden daarna, van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen.

o. Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is VLMS gerechtigd haar prestaties op te schorten onverminderd regelingen ter zake van opschorting en ontbinding van de overeenkomst die uit de wet voortvloeien en voortvloeien uit specifieke algemene voorwaarden die in deze Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 (Betaling)

p. Tenzij schriftelijk anders en uitdrukkelijk overeengekomen door VLMS, worden alle door VLMS geleverde diensten geacht onherroepelijk verdiend te zijn naarmate de tijd vordert, ongeacht of de diensten zijn voltooid of het gewenste resultaat voor de Opdrachtgever bereikt is of niet, en de Opdrachtgever is gehouden de aan hem verzonden facturen binnen 14 dagen te voldoen.

q. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan VLMS alle daaruit voortvloeiende rechten en rechtsmiddelen ter beschikking. De Opdrachtgever is alsdan voorts verschuldigd een schadevergoeding van 10% over het uitstaande (factuur)bedrag en de Wettelijke Handelsrente, over het uitstaande (factuur)bedrag en het bedrag van de schadevergoeding, zoals bedoeld in de artt. 6:119a jo 120 lid 2 BW.

r. De Opdrachtgever is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLMS, niet gerechtigd facturen te verrekenen en schuldvergelijking toe te passen met vorderingen uit welke hoofde dan ook.

(Retentie – en pandrecht)

s. VLMS heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentie- en pandrecht op zaken, documenten en gelden die VLMS uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen voor alle vorderingen die VLMS ten laste van de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

t. VLMS is gerechtigd om het onder s. genoemde retentie- en/of pandrecht uit te oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog aan VLMS verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten.

 

Artikel 3 AANSPRAKELIJKHEID VLMS

Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Algemene Handelsvoorwaarden of anderszins, zijn alle handelingen en werkzaamheden verricht door VLMS, zijn werknemers, onderaannemers of anderszins, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen enkel en alleen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. VLMS, zijn werknemers, onderaannemers of anderszins zijn nimmer aansprakelijk voor, en Opdrachtgever vrijwaart VLMS, zijn werknemers en onderaannemers tegen, verlies, schade, letsel of overlijden of welke andere vorm van schade dan ook, behoudens indien en voor zover de geleden schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VLMS of haar werknemers. Verder zal het volgende van toepassing zijn.

a. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VLMS volgens het bepaalde in dit artikel aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van VLMS wordt uitgekeerd.

b. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het honorarium van VLMS voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst, met een maximum van € 10.000,-.

c. Nimmer zal VLMS aansprakelijk zijn of gehouden kunnen worden voor enige bedrijfsschade, directe- of indirecte gevolgschade, enig verlies, van gebruiksverlies of productieverlies, ongeacht of deze voorzien had kunnen worden of niet, hoe dan ook ontstaan.

d. Enige rechtsvordering ter zake van aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door de Opdrachtgever of een derde slechts worden ingesteld binnen de grenzen van deze Algemene Handelsvoorwaarden.

e. Elke vordering jegens VLMS vervalt, door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de aansprakelijkheid van VLMS tot stand zou zijn gekomen.

 

Artikel 4 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Algemene Handelsvoorwaarden of anderszins, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele schade aan VLMS toevertrouwde zaken alsmede verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige en laattijdige instructies, verantwoordelijk voor schade aan zijn eigendommen of eigendommen van derden welke onder het beheer de zorg van de Opdrachtgever vallen, en verantwoordelijk voor het welzijn van zijn eigen personeel en zijn onderaannemers, alsmede schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 5 VERSIES

Van deze Algemene Handelsvoorwaarden bestaat een Engelse vertaling. Bij geschillen over de interpretatie van deze Algemene Handelsvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst en context.

 

Artikel 6 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op deze Algemene Handelsvoorwaarden alsmede elke overeenkomst en alle correspondentie tussen de Opdrachtgever en VLMS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en VLMS zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam.

 

Artikel 7 Uitvoerbaarheid

Wanneer als gevolg van een wet of vonnis een artikel van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet afdwingbaar geacht wordt, zullen alle overige (deel) bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden standhouden en volledig van kracht blijven.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel